Zaznacz stronę

Declaration

Prawa człowieka migrantów pracujących seksualnie zapomniane przez Europę

CZAS NA DZIAŁANIE JEST TERAZ

Codziennie obserwujemy jak epidemia COVID-19 negatywnie i nieproporcjonalnie wpływa na najbardziej narażonych i tych żyjących na skraju społeczeństwa. Zamieszkujący Europę migranci pracujący seksualnie szczególnie doświadczają biedy i wykluczenia. Dotyczy to nie tylko kwestii społecznej, ale także dostępu do najbardziej podstawowych usług i świadczeń zdrowotnych.

Stygmatyzacja i jej namacalne, często fizyczne konsekwencje, których doświadczają te osoby, są poważnym zagrożeniem dla ich dobrobytu i praw człowieka. Podczas pandemii to zagrożenie poważnie wzrosło. Wyzwania, których doświadczają osoby pracujące seksualnie nie są nowe, lecz na dzień dzisiejszy sytuacja ta jest rozpaczliwa.

TAMPEP to sieć zrzeszająca ponad 30 europejskich organizacji. Od 1993 roku jest intensywnie zaanga-żowana w promocję zdrowia i praw człowieka migrantów świadczących usługi seksualne.

Ta działalność nigdy nie była bardziej potrzebna niż teraz, kiedy regionalne organizacje i same osoby pracujące seksualnie zgłaszają znaczne pogorszenie swojej sytuacji spowodowane pandemią COVID-19 oraz brak dostępu do państwowej pomocy, którą cieszą się inne grupy społeczne.

Te wydarzenia splatają się z ciągłymi próbami kryminalizacji pracy seksualnej i zmianami w polityce migracyjnej. To natomiast skutkuje różnymi formami dyskryminacji i systemowi kar, który z jednej strony zniechęca do okazania wsparcia, a z drugiej zachęca do ograniczenia dostępu do usług publicznych i w rezultacie zwiększonej bezbronności.

Zamiast wspierać osoby pracujące seksualnie, pandemiczne restrykcje okazały się być kolejnym środkiem służącym do walki z branżą usług seksualnych i zwiększonej kontroli migracji.

Organy ścigania obrały pracowników seksualnych na cel, wykorzystując zmieniającą się sytuację prawną. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości był utrudniany, wzrastała też przemoc i nękanie. Podobne przykłady można mnożyć.

Oceniając wpływ kryzysu na świadczących usługi seksualne migrantów, zarówno raporty organizacji, jak i osobiste świadectwa podkreślają kilka najistotniejszych problemów dotykających tę społeczność:

Wykluczenie z rządowej pomocy

Migranci, udokumentowani lub nie, mówią o wielu barierach uniemożliwiającym im dostęp do państwowej pomocy. W rezultacie bardzo trudno jest im się utrzymać, a nawet podstawowe standardy mieszkaniowe i żywieniowe znalazły się poza ich zasięgiem. Europejskie rządy nie zapewniły odpowiedniego finansowego wsparcia organizacjom charytatywnym, które na co dzień pracują z osobami z branży usług seksualnych, jak również z innymi marginalizowanymi grupami.

Zwiększone ryzyko zarażenia się COVID-19 i pogłębienie innych nierówności zdrowotnych

Obecnie migranci pracujący seksualnie mierzą się z ograniczonym dostępem do służby zdrowia, barierą językową i niepewnymi warunkami pracy. Utrudnie-nia te sprawiają, że statystyki dotyczące niebezpiecz-nych praktyk, takich jak seks bez zabezpieczenia, szybko rosną. Osoby świadczące usługi seksualne są generalnie sklasyfikowane jako grupa wysokiego ryzyka z uwagi na osobisty charakter ich pracy. Migranci są jeszcze bardziej narażeni, ponieważ nawet w krajach, w których praca seksualna jest legalna, programy pomocowe ich nie obejmują, mimo że nawet 70% pracowników seksualnych w Europie Zachodniej to właśnie migranci.

Niepewna sytuacja społeczna i ograniczona mobilność

Wielu pracujących seksualnie cudzoziemców  nawet przed pandemią było narażonych na niestabilne warunki mieszkaniowe, długi i izolację, a przedłużający się kryzys tylko pogłębił te problemy. W krajach aktywnie kryminalizujących świadczenie usług seksualnych, pracownicy ci są jeszcze bardziej narażeni na przemoc ze strony klientów i organów ścigania. 

Co więcej, pandemiczne restrykcje poważnie ograniczyły mobilność migrantów. 

Stygmatyzacja i presja psychologiczna

Obcokrajowcy pracujący seksualnie znaleźli się w kryzysie spowodowanym ich stygmatyzacją, dyskryminacją, izolacją oraz brakiem stabilności finansowej. Te czynniki mają poważny wpływ na ich dobrostan psychiczny, a stygmatyzacja utrudnia dostęp do różnego rodzaju usług, wsparcia i wymiaru sprawiedliwości.

W świetle tej sytuacji, migranci pracujący seksualnie żądają przestrzegania ich praw człowieka!

Demonizacja migrantów świadczących usługi seksualne, jak i ich wykluczenie z procesów demokratycznych sprawiły, że nie są oni w stanie walczyć o swoje prawa. Jednakże nie można po prostu czekać.                                                                      Życia tych ludzi są poważnie zagrożone.

TAMPEP, we współpracy z siecią organizacji wspierających osoby pracujące seksualnie z całej Europy, wzywa wszystkie podmioty do wspólnego działania i domagania się zmian.

Prosimy tych wszystkich, którzy wierzą w sprawiedliwą Europę, w Europę która stawia czoła wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19, by domagali się obrony i promocji praw człowieka migrantów pracujących seksualnych. Każdy zasługuje na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, szczególnie w czasach kryzysu.

NASZE ŻĄDANIA

W świetle tej rzeczywistości, my, TAMPEP, wzywamy organizacje i jednostki do wsparcia poniższych żądań, które są oparte na wartościach i prawnych obowiązkach zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

1. Gwarancji dostępu do opieki medycznej i szczepionek dla wszystkich, z migrantami pracującymi seksualnie i innymi potencjalnie marginalizowanymi jednostkami włącznie, zgodnie z wytycznymi UNAIDS.

2. Dostępu do publicznej pomocy, także finansowej bez penalizacji i ryzyka deportacji.

3. Zaprzestania wykorzystywania pandemicznych obostrzeń do niesprawiedliwych aresztowań, zatrzymań, karania wysokimi grzywnami i deportacji migrantów pracujących seksualnie.

4. Zapewnienia, że żadna osoba nie jest zatrzymana z powodu naruszenia ograniczeń wizowych, kiedy przedłuży swój pobyt z przyczyn związanych z COVID-19; uwolnienia osób zatrzymanych na mocy uprawnień imigracyjnych w celu zredukowania ryzyka nowych ognisk COVID-19 i katastrofy humanitarnej.

5. Egzekwowania polityki migracyjnej, która uwzględnia i szanuje prawa człowieka migrantów pracujących seksu-alnie, jednocześnie gwarantując im ochronę prawną.

Społeczności migrantów, niezależnie od ich statusu, mają prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobi-stego. Mają również prawo do wolności od dyskrym-inacji i prawo do odpowiedniego poziomu życia.

Jednakże migranci pracujący seksualnie zostali porzu-ceni przez europejskie i krajowe rządy, a nie mogą już dłużej czekać.

Wzywamy was do zabrania głosu przeciwko niesprawie-dliwości i zażądania Europy, w której razem przestrze-gamy humanitarnego, moralnego kodeksu, który nie wy-klucza jednej z najbardziej narażonych grup społecznych.

Wzywamy was do wsparcia naszego wezwania do działania.

Publikujemy oficjalną petycję oraz prosimy jednostki i organizacje o podpisanie jej w geście solidarności z najbardziej narażonymi grupami społecznymi. 

Ta petycja będzie grała główną rolę w lobbowaniu zarów-no europejskich, jak i krajowych rządów w celu wprowa-dzenia prawdziwych zmian, zapewnienia bezpieczeństwa i praw migrantów świadczących usługi seksualne.

Sytuacja jest krytyczna, czas na działanie teraz!

Podpisz petycję tutaj:

Declaration campaign
Chcę się podpisać jako
Confirmation

[custom-twitter-feeds screenname=”tampepeu” num=2]